Jak zamawiać

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Aptekę na stronie www Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia. Główne cechy towaru stanowiącego przedmiot umów zawieranych za pośrednictwem apteki internetowej określa informacja handlowa wyświetlana na podstronie prezentującej określony towar. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia, na stronie internetowej Apteki wyświetlone zostaną wszystkie postanowienia istotne umowy, która ma zostać zawarta, tj. nazwa sprzedawanego towaru, jego cena, jak również warunki płatności, dostawy i kosztów dostawy.

2. Przyjęcie do realizacji zamówienia przez Aptekę następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Kupującego, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. Warunkiem przyjęcia przez Aptekę otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres Kupującego, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres Kupującego), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. Apteka oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Apteka może również kontaktować się telefonicznie na wskazany przez klienta numer, by potwierdzić złożone zamówienie.

3. Wybór opcji „Złóż zamówienie” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz zapłaty za dostawę zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości oraz/lub zostać połączone z innym zamówieniem.

4. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Apteką a Klientem umowa dotycząca zakupu od Apteki przez Klienta produktów znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu odebrania zamówienia przez Kupującego.

6. Kupujący, który wybiera przelew tradycyjny jako formę płatności, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Aptece produkty oraz dostawę w terminie 5 (pięć) dni od dnia wysłania zamówienia, na rachunek Bank PKO SA 11 1240 3855 1111 0010 6350 0221 (ewentualna opłata za wykonanie przelewu naliczona będzie wg taryfy banku Kupującego).

7. O aktualnie szacowanym terminie realizacji opłaconego zamówienia lub zamówienia za pobraniem Apteka informuje na stronie www w momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.

8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 10 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:

- zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego
- zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej przelewem na rachunek bankowy Apteki
- złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem.

9. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach:

- formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych,
- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu zamówienia
- istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane, mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu pozaaptecznego,
- zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

10. Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony towar.

11. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie "Proszę o wystawienie faktury VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

12. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Aptekę, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

13. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na stronie www. W celu utworzenia konta należy: wypełnić krótki formularz podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło składające się z min. 6 znaków oraz zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Oświadczam, że znany mi jest regulamin oraz polityka prywatności i akceptuję ich postanowienia”. Na podany w formularzu adres mailowy Apteka wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta na stronie www. Konto w Aptece zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@aptekachojna.pl. Apteka usunie konto w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku od Klienta.
Szukaj