Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI APTEKACHOJNA.COM§ 1. Wstęp
Polityka prywatności apteki internetowej „aptekachojna.pl” określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz użytkowników portalu i klientów przez Ryszarda Stołowskiego, prowadzącego aptekę internetową w ramach apteki stacjonarnej „Apteka Rodzinna” w Chojnie, 74-500, przy ul. Piastów 8, NIP: 858-000-17-46; REGON: 810015865, adres poczty elektronicznej: bok@aptekachojna.pl (dalej: „Apteka”), jak również zasady gromadzenia i przetwarzania przez niego danych osobowych klientów.

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Apteka gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników portalu i klientów w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa, przy użyciu wymaganych środków bezpieczeństwa, wyłącznie na cele związane z zawieranymi z tymi osobami umowami,w zakresie potrzebnym do ich wykonania, prowadzenia dokumentacji podatkowej i fiskalnej, jak również obsługi zgłoszeń reklamacyjnych klientów lub też realizacji innych ich praw. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Apteka.
2. Gromadzone i przetwarzane dane osobowe, obejmują tylko te informacje, które są potrzebne na cele wskazane w ust. 1, w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
3. Z uwzględnieniem powyższych postanowień, użytkownicy portalu i klienci Apteki mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od niej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta jest dobrowolna i wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika portalu lub klienta również na cele marketingowe. Na cele przesyłania informacji handlowej, użytkownik portalu albo klient Apteki wskazuje wyłącznie adres swojej poczty elektronicznej. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
4. Apteka nie przekazuje innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych osób korzystających z apteki internetowej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu realizacji zawartej umowy (np. przygotowania i wysyłania przesyłek), na cele obsługi księgowej i prawnej Apteki, jak również, gdy jest to konieczne do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji. Apteka przekazuje takie dane również na żądanie uprawnionych organów, w przypadkach określonych przepisami prawa.

§ 3. Uprawnienia osób, których dane osobowe są gromadzone
Każda osoba, która przekazała Aptece swoje dane osobowe, może w każdym czasie zażądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czy też czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jak również usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wszelkie żądania w tym zakresie, można przekazywać na adres e-mail: bok@aptekachojna.pl.

§ 4. Zagrożenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną oraz środki bezpieczeństwa
Korzystanie z usług za pośrednictwem sieci internet wiąże z ryzykiem zagrożeń w postaci działania wirusów komputerowych, aplikacji służących do śledzenia zachowania użytkownika w sieci oraz rejestrowania jego danych (tzw. „oprogramowanie szpiegujące”), czy też z otrzymywaniem niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. „spam”). Apteka zapewnia, że korzysta ze wszelkich wymaganych środków bezpieczeństwa zapobiegających zagrożeniom opisanym w poprzednim zdaniu. Użytkownik portalu powinien jednak we własnym zakresie przedsięwziąć środki bezpieczeństwa chroniące go przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług w sieci internet, w szczególności takie jak: zainstalowanie i uruchomienie w komputerze regularnie aktualizowanego programu antywirusowego, instalowanie aktualizacji oprogramowania na komputerze, czy też posiadanie włączonych zapór internetowych. Zaleca się ponadto pobieranie plików jedynie ze sprawdzonych źródeł oraz szczególną ostrożność w przypadku korzystania z publicznych sieci bezprzewodowych (WiFi).

Sprzedawca stosuje wymagane przepisami prawa środki techniczne, organizacyjne oraz prawne, zmierzające do zapewnienia ochrony wszystkich gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystywaniem przez osoby trzecie, w szczególności środki określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 5. Pliki Cookies i numer IP
W trakcie korzystania z apteki internetowej, na urządzenie użytkownika portalu pobierane są drobne pliki, tzw. Cookies, zawierające informacje potrzebne do prawidłowego korzystania z Apteki. Służą one zapewnieniu poprawności działania niektórych funkcji Apteki, bezpieczeństwu transakcji, zapamiętywaniu towarów dodawanych do koszyka i szczegółów transakcji, czy zapamiętywaniu danych logowania na danym, konkretnym urządzeniu. Pliki te nie służą rejestrowaniu identyfikowaniu użytkownika portalu, czy też zbieraniu dotyczących go informacji. Użytkownik może zablokować funkcję pobierania plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej. W takiej sytuacji jednak, możliwość korzystania z niektórych funkcji Apteki może być wyłączona.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Dla poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego, korzystający powinien korzystać z urządzenia:
a. posiadającego dostęp do sieci internet,
b. posiadającego rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli,
c. przy użyciu przeglądarki internetowej:
  • Internet Explorer 8 lub nowszy z włączoną obsługą Java Script, akceptującą Cookies,
  • Mozilla Firefox 30 lub nowszą z włączoną obsługą Java Script, akceptującą Cookies,
  • Google Chrome w wersji 38.x lub nowszą z włączoną obsługą Java Script, akceptującą Cookies,
  • Safari w wersji aktualnie dostępnej z włączoną obsługą Java Script, akceptującą Cookies,
innej przeglądarki internetowej, o parametrach i funkcjonalności co najmniej takich, jak wskazane powyżej.
2. Użytkownik portalu zobowiązany jest powstrzymywać się od dostarczania za pośrednictwem tego portalu oraz poczty elektronicznej Apteki treści o charakterze bezprawnym.
3. Użytkownik portalu może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług za jego pośrednictwem.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie na adres podany w § 1 niniejszej polityki lub elektronicznie na adres: bok@aptekachojna.pl. Apteka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Szukaj